Budynki jako mikro węzły energetyczne dostarczające rozwiązania klimatyczne

Budynki są czymś więcej niż tylko autonomicznymi jednostkami, pobierającymi energię z sieci. Stają się one mikro węzłami energetycznymi (tzw. energy hubs), które zużywają, wytwarzają, magazynują i dostarczają energię w bardziej elastyczny sposób niż dotychczas. Budynki mogą pomagać w bilansowaniu sieci przez sterowanie stroną popytową i mogą odgrywać wiodącą rolę w przekształcaniu unijnego rynku energii poprzez przechodzenie od scentralizowanych, opartych na paliwach kopalnych, systemów ogólnokrajowych w kierunku systemu zdecentralizowanego, zintegrowanego, zmiennego i opartego na energii odnawialnej.

Niniejszy dokument informacyjny, opublikowany przez Buildings Performance Institute Europe, jest doskonałym wprowadzeniem ukazującym, w jaki sposób budynki mogą stać się wielofunkcyjnymi obiektami, które mogą ułatwić przekształcenie systemu energetycznego nie ograniczając się tylko do sektora budownictwa, ale także przyspieszyć obniżenie emisyjności zarówno w sektorze energetycznym jak i transporcie.