Międzynarodowa konferencja: Innowacyjne Eco-miasto: zdrowie środowisko, zdrowi ludzie

Większość ludzi żyje w miastach. Miasta, których rozwój powoduje rosnącą presję na środowisko, są zarazem centrami innowacji. Potencjał innowacyjny ośrodków miejskich, będąc impulsem dla rozwoju gospodarczego, tworzy szansę realizacji potrzeb mieszkańców, przy jednoczesnym poszanowaniu potrzeb i możliwości środowiska.

Konferencja INNOWACYJNE ECO-MIASTO zaplanowana jest jako międzynarodowe, dwudniowe spotkanie ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawicieli organów administracji centralnej oraz agend międzynarodowych, przedstawicieli miast z Polski i zagranicy, przedstawicieli biznesu oraz organizacji pozarządowych i otoczenia biznesu.

Celem konferencji jest umożliwienie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz promocja zrównoważonego rozwoju polskich miast i związków gminnych oraz przyjaznych środowisku innowacyjnych rozwiązań stosowanych w miejskiej infrastrukturze.

Wydarzenie łączy w sobie trzy formuły:

Konferencyjną, obejmującą wystąpienia i dyskusje ekspertów oraz pytania i komentarze do wypowiedzi ekspertów przedstawione przez uczestników

Case studies, w której zaproszeni przedstawiciele większych i mniejszych miast regionu paneuropejskiego będa moderować spotkania w mniejszych grupach osób zainteresowanych osiągnięciami miast we wdrażaniu polityki zrównoważonego rozwoju, a zwłaszcza implementacji rozwiązań prośrodowiskowych

Wystawową, w trakcie której Organizatorzy i Partnerzy Konferencji zaprezentują materiały nawiązujące do idei innowacyjnych miast

Szczegółowy program konferencji