zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

eQUILIBRA – nowoczesne narzędzie informatyczne przeznaczone do wykonywania obliczeń na poziomie elementarnych obszarów bilansowania

Dotychczas stosowane metody i algorytmy wyznaczania strat energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych, zwłaszcza średnich i niskich napięć oparte są na metodach statystycznych wykorzystujących:

  • statystyczne modele sieci opisywane za pomocą zagregowanych danych technicznych i ewidencyjnych,
  • roczne wartości poboru i zużycia energii elektrycznej przez odbiorców końcowych, zwykle oszacowanego w systemach bilingowych,
  • stanowiące istotne uzupełnienie algorytmów obliczeniowych współczynniki eksperckie, których tworzenie i aktualizacja odbywa się zwykle zasad, których nie można nazwać przejrzystymi.

Efekty tego typu obliczeń i wyniki analiz były i są wystarczające dla OSD na potrzeby sprawozdawczości zarządczej oraz realizacji obowiązków raportowania zewnętrznego. Jednak, ze względu na ilość i poziom zastosowanych uproszczeń i agregacji danych wejściowych trudno byłoby uznać je za precyzyjne i obiektywne.

Powstaje, więc wątpliwość czy statystyczne metody wyznaczania strat energii stanowią dostateczną bazę niezbędnej wiedzy do skutecznego i efektywnego zarządzania operacyjnego, zmierzającego do redukcji strat i zwiększenia efektywności procesów przesyłu i dystrybucji energii elektryczne, poprawy wskaźników jakości zasilania, analizy wpływu pracy źródeł mikrogeneracji na sieć nN. Należałoby zwrócić również uwagę, na dynamiczny rozwój mikro i małych instalacji wytwórczych OZE, które coraz częściej pojawiają się w sieciach nN i niewątpliwie „zaburzają” dotychczas obowiązujący dogmat rozpływu mocy i energii w sieci niskich napięć (od transformatora SN/nN do odbiorcy).

Rozwiązaniem znoszącym zidentyfikowane ograniczenia aktualnie stosowanych metod statystycznych wyznaczania różnicy bilansowej strat technicznych w sieciach elektroenergetycznych i odpowiedzią na nowe wyzwania jest więc wykonywanie analiz i obliczeń przepływów mocy i energii elektrycznej w sieci niskiego napięcia na podstawie rzeczywistych danych ewidencyjnych i technicznych sieci elektroenergetycznej nN i krótkookresowych danych pomiarowych.

System eQUILIBRA jest nowoczesnym narzędziem informatycznym przeznaczonym do wykonywane obliczeń na poziomie elementarnych obszarów bilansowania – obwodów sieci nN zasilanych ze stacji SN/nN.

Autorska metodyka analizy krótkookresowych (15’ lub 60’) przepływów mocy w wydzielonych obszarach bilansowania pozwala na wyznaczanie obciążeń mocą czynną i bierną w poszczególnych obwodach sieci nN zasilanych ze stacji SN/nN bez konieczności opomiarowania poszczególnych pól liniowych.

Analiza rzeczywistych rozpływów mocy i energii na podstawie rzeczywistych danych technicznych i krótkookresowych danych pomiarowych oraz opracowanych algorytmów obliczeniowych umożliwia między innymi:

  • wyznaczenie w obszarze bilansowania strat technicznych w poszczególnych elementach systemu elektroenergetycznego (do poszczególnych odcinków linii nN) oraz poziomu strat handlowych,
  • wskazanie obszarów bilansowania, w których występują ponadnormatywne straty handlowe – spowodowane na przykład uszkodzeniami układów pomiarowych lub przypadkami nielegalnego poboru, nawet niewykrywalnymi przez inteligentne liczniki,
  • określenie stopnia dopasowania urządzeń elektroenergetycznych do rzeczywistych obciążeń,
  • określenie wpływu źródeł generacji rozproszonej na przepływy mocy i warunki pracy sieci niskiego napięcia,
  • wyznaczenie empirycznych wskaźników i współczynników określających warunki bilansowania w obszarach o pełnym opomiarowaniu i zidentyfikowanym modelu impedancyjnym.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.