zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Mikroelektrownie wiatrowe w systemach zasilania budynków

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków wprowadza pojęcie budynku o niemal zerowym zużyciu energii (budynek zeroenergetyczny). Zgodnie z tą dyrektywą od 2020 roku wszystkie nowo budowane obiekty będą musiały spełniać ten wymóg, przy czym jako budynek o niemal zerowym zużyciu energii rozumie się budynek o bardzo wysokiej charakterystyce energetycznej, w którym wymagana ilość energii pochodzi w dużym stopniu ze źródeł odnawialnych, w tym ze źródeł zintegrowanych z rozpatrywanym budynkiem. Budynki zeroenergetyczne stanowią więc rozwinięcie koncepcji budynków pasywnych, w których niskie zapotrzebowanie na energię wynika głównie z ograniczenia jej zużycia na cele grzewcze, będące efektem zastosowania przegród budowlanych oraz okien o wysokiej izolacyjności cieplnej oraz systemu wentylacji z odzyskiem ciepła. Kolejną ich cechą szczególną jest bardziej efektywne użytkowanie energii elektrycznej przez urządzenia energooszczędne oraz wyposażenie w systemy sterowania dla tzw. inteligentnego domu. Budynek zeroenergetyczny nie jest więc obiektem nie zużywającym energii w ogóle. Pojęcie „zeroenergetyczny” odnosi się tutaj do energii pobieranej z zewnątrz, ponieważ zapotrzebowanie energetyczne obiektu w całości pokrywają źródła zainstalowane w budynku lub w jego najbliższym otoczeniu. W tym celu powinny być wykorzystywane zwłaszcza odnawialne źródła energii, takie jak: panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne, pompy ciepła i kotły biomasowe, a także – stanowiące temat niniejszego referatu – mikroturbiny (mikroelektrownie) wiatrowe.

W dalszej części artykułu dokonano krótkiego przeglądu różnorodnych rozwiązań mikroturbin wiatrowych, wskazując na główne wady i zalety najpopularniejszych z nich. Wymieniono możliwości współpracy mikroźródła wiatrowego z instalacją odbiorczą budynku. Następnie zaprezentowano wyniki symulacji pracy elektrowni wiatrowej zintegrowanej z instalacją odbiorczą budynków przyłączonych do sieci elektroenergetycznej, zlokalizowanych w różnych częściach Polski. Dla wybranych lokalizacji przeprowadzono również analizę wpływu wysokości zainstalowania turbiny na produkcję energii elektrycznej. Porównano także, pod względem ilości wytwarzanej energii, mikroelektrownie z turbinami o poziomej i pionowej osi obrotu.


Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.