zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Jaka jest różnica między ESCO i EPC?

Data

Odpowiada Alejandro Morell (Creara)

Koncepcja firmy ESCO i kontraktu na efekt energetyczny (EPC)

Firma ESCO dostarcza rozwiązania umożliwiające obniżenie kosztu energii, a całkowite wynagrodzenie ESCO jest powiązane (częściowo lub całości) z efektywnością energetyczną wdrożonych rozwiązań. W tym kontekście firma ESCO może prowadzić przedsięwzięcia, mobilizować środku finansowe (niekoniecznie własny kapitał), oferuje usługi “pod klucz” (własne lub we współpracy z innymi graczami na rynku) i podejmuje ryzyko związane z poprawą efektywności energetycznej.

Kontrakt na efekt energetyczny (EPC) oznacza umowę pomiędzy beneficjentem a dostawcą środków poprawy efektywności energetycznej monitorowanych i weryfikowanych w całym okresie trwania umowy zgodnie, z którą opłata za te środki jest skorelowana z określonym w umowie poziomem poprawy efektywności energetycznej, lub według innych kryteriów efektywności energetycznej takich, jak oszczędności finansowe.

Termin ESCO odnosi się, zatem do przedsiębiorstwa oferującego usługi w zakresie efektywności energetycznej, a kontrakt na efekt energetyczny (EPC) jest wzorcową umową regulującą relacje między ESCO i klientem.

Jakie są zalety projektu ESCO

Usługa oferowana przez firmę ESCO integruje w jednej umowie wszystkie usługi energetyczne we wszystkich fazach projektu. Ponadto, firmy ESCO opierając swoje korzyści na oszczędności energii, gwarantują otrzymanie racjonalnych rozwiązań zgodnych z potrzebami klienta. Zaangażowanie firmy ESCO umożliwia, zatem klientowi odnowienie technologii i poprawę swojej konkurencyjności oraz aktywów produkcyjnych.

Kiedy i dlaczego negocjowanie z ESCO jest celowe?

Logika leżąca u podstaw modelu ESCO polega na oferowaniu rozwiązania, dzięki któremu prywatny przedsiębiorca przekształca nieefektywność energetyczną w przyszłe przepływy pieniężne, a inwestycje służące oszczędności energii są spłacane z oszczędności wynikających z analizy.

Kontrakt na efekt energetyczny (EPC) jest szczególnie zalecanym rozwiązaniem, jeżeli klient zamierza zmienić urządzenia i technologię w celu osiągnięcia korzyści w dziedzinie efektywności energetycznej, a wysokie początkowe nakłady inwestycyjne zniechęcają go do podjęcia takiego działania.

Zaangażowanie firm ESCO przynosi jeszcze inne wartości dodane:

  • ESCO umożliwia klientowi outsourcing zarządzania energią, które zwykle nie należy do podstawowej działalności klienta
  • ESCO koncentruje się na obniżeniu kosztów energii stosując najlepsze praktyki zarządzania, w tym pomiary i weryfikację (M&V).

Wynika z tego, że warto przystąpić do negocjacji z firmą ESCO, jeżeli potrzebne są duże nakłady inwestycyjne, ponieważ nakłady początkowe zostaną zminimalizowane lub wyeliminowane przez ESCO. Finansowanie wdrożenia projektu przez firmę nie obniża zdolności kredytowej klienta, który może wtedy wykorzystać swoje środki finansowe na inne potrzeby.

Jakie są różnice między kontraktem na efekt energetyczny (EPC) a innymi umowami?

Firma ESCO może oferować dwa główne modele umów na usługi energetyczne:

  • Kontrakt na dostarczanie energii (ESC): W celu obniżenia wysokości opłat za energię klient zawiera z firmą ESCO umowę długoterminową. Firma ESCO może zainstalować bardziej energetycznie efektywne urządzenia, zastosować paliwa po bardziej przystępnych cenach lub wdrożyć inne rozwiązania w celu uzyskania oszczędności.
  • Kontrakt na efekt energetyczny (EPC): jest to umowa między firmą ESCO i klientem o podziale oszczędności energii będących wynikiem wdrożenia środków poprawy efektywności energetycznej i związanego z tym ryzyka.

Zatem, w przypadku kontraktu na dostarczanie energii (ESC) usługa polega tylko na dostarczaniu energii klientowi, podczas gdy kontrakt na efekt energetyczni (EPC) obejmuje optymalizację dostawy energii i zwiększa efektywność energetyczną urządzeń i obiektów klienta. Kontrakt na efekt energetyczny posiada, zatem największy potencjał oszczędności.

Istnieją: trzy główne rodzaje umowy na poprawę efektywności energetycznej:

  • Podział oszczędności: w ramach umowy o podziale oszczędności firma ESCO całkowicie przejmuje inwestycję, łącznie z finansowaniem inwestycji, zarządzaniem i kontrolą zużycia energii.

Ten mechanizm jest atrakcyjny dla ESCO o ile wyklucza kary w przypadku, gdy wdrożone środki dają słabe wyniki albo, gdy początkowe oszacowanie okazuje się zbyt niskie.

W zamian za finansowanie firma ESCO podejmuje się kompleksowego zarządzania. Ze względu na złożoność i zawiłości zarządzania, firma ESCO zwykle preferuje dużych lub średnich klientów.

  • Gwarantowane oszczędności: w ramach umowy z gwarancją oszczędności energii klient ponosi całkowite koszty inwestycji.

W takim przypadku firma ESCO winna zapewnić rzeczywiste oszczędności, a jeżeli nie są one wystarczające do pokrycia obsługi długu to ESCO może spłacać różnicę. Jeżeli jednak oszczędności przekraczają gwarantowany poziom, wtedy klient musi płacić firmie ESCO uzgodniony procent oszczędności.

Mechanizm ten jest zwykle stosowany, kiedy nakłady inwestycyjne związane z projektem ponosi klient. Dlatego właśnie ten rodzaj umowy jest odpowiedni tylko dla klientów dysponujących wystarczającymi środkami finansowymi, zwykle dla dużych i średnich przedsiębiorstw.

  • Mieszany podział oszczędności: Ten rodzaj umowy jest zaawansowanym połączeniem dwóch poprzednich modeli

Firma ESCO gwarantuje określone oszczędności, a wszelkie dodatkowe oszczędności są dzielone pomiędzy ESCO i klienta.

Firma ESCO inwestuje, zatem w nowe urządzenia, które przez czas trwania umowy są własnością ESCO. Z chwilą zakończenia umowy własność urządzeń zostaje przeniesiona na klienta.

Zwykle występuje stała spłata (amortyzacja inwestycji), opłata eksploatacyjna i opłata zmienna, oparta na uzyskanej oszczędności (podział oszczędności)

Jeżeli chodzi o ryzyko, to firma ESCO jak i klient dzielą ryzyko nieosiągnięcia efektywności i, czasem, ryzyko zmiany ceny energii, natomiast ryzyko kredytowe ponosi zwykle ESCO.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.