zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Polityka prywatności

data ostatniej modyfikacji: 22.05.2018

Administrator Danych – kontakt

Administratorem danych i podmiotem zarządzającym portalem edukacyjno-informacyjnym www.leonardo-energy.pl jest Innovations For Energy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000738950; NIP 8943130306; Regon 380712430, zwany dalej „Administratorem”.

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, Użytkownik zachęcany jest do skontaktowania się z Administratorem:

 • mailowo na adres: dyrekcja@i4energy.pl,
 • pisemnie, na adres: Innovations For Energy Sp. z o.o., ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław

Przetwarzane dane osobowe oraz cele przetwarzania

Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych poza przypadkiem, kiedy Użytkownik kontaktuje się z Administratorem korzystając z danych umieszczonych w zakładce pn. Kontakt. Dane osobowe przesłane do Innovations For Energy Sp. z o.o. podczas kontaktu ze strony Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie, konwersacji, ogólnego kontaktu z Użytkownikiem.

Drugim przypadkiem jest sytuacja, kiedy Użytkownik zapisuje się do newslettera. Udostępniony adres mailowy przetwarzany jest w celu przesyłania raz w tygodniu nowości branżowych, informacji o wydarzeniach z rynku oraz ciekawych artykułów i raportów. Użytkownik w wiadomości potwierdzającej zapis do Newslettera otrzymuje szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jakim została wyrażona.

Udostępnianie danych osobowych

Przesłane dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim chyba, że dzieje się to w przypadku:

 • wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą,
 • przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe Użytkownik przechowane są nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od Administratora ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania. Przykładowo:

 • w przypadku czytelnego zamknięcia rozmów ze strony Użytkownika, dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa przed upływem trzydziestu dni.
 • w przypadku braku odpowiedzi i niejasnej sytuacji, dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty nadania ostatniej wiadomości.
 • dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane m.in. do wysyłania informacji marketingowych, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody przez Użytkownika.
 • dane Użytkownika będą także przechowywane i wykorzystywane przez Administratora w razie potrzeby, aby dotrzymać zobowiązań prawnych, rozstrzygać spory i egzekwować postanowienia umów.

Po upływie okresów przechowywania dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Uprawnienia Użytkownika

Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich praw Użytkownika wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych Użytkownika, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

Z uprawnień tych Użytkownik może skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważy, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane Użytkownika nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; Użytkownik cofnie swoją zgodę na przetwarzanie danych; Użytkownik zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych; dane Użytkownik będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: kiedy Użytkownik zauważy, że jego dane są nieprawidłowe – może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; dane Użytkownika będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Użytkownik nie będzie chciał, aby zostały usunięte; dane Użytkownika nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być Użytkownikowi potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub Użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się na podstawie zgody Użytkownika lub umowy zawartej z Użytkownikiem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
 • w odniesieniu do wyrażonego sprzeciwu wobec przetwarzania danych: gdy przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Użytkownik się znalazł; dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Użytkownik może zrealizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na adres dyrekcja@i4energy.pl,

Administrator w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Użytkownikowi informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem Użytkownika. W razie potrzeby termin realizacji żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

W celu realizacji żądania, Administrator jest uprawniony do weryfikacji tożsamości Użytkownika, aby dane Użytkownika nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

Jeżeli żądanie Użytkownika okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Administrator może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Użytkownik ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Europejski Instytut Miedzi Sp. z o.o jego danych osobowych do organu nadzorczego GIODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie lub innego organu nadzorczego.

Cookies (tzw. “ciasteczka”)

Odwiedzając stronę internetową www.leonardo-energy.pl. serwery automatycznie gromadzą informacje na temat użycia strony. Informacje te obejmują między innymi:

 • nazwę domeny i hosta, z których Użytkownik uzyskuje dostęp do Internetu,
 • adres IP komputera lub dostawcy usług internetowych, z których korzysta Użytkownik,
 • nazwę strony internetowej, która przekierowała Użytkownika na tą stronę,
 • wykorzystywany system operacyjny (np. Windows, Mac OS, Linux etc.),
 • wykorzystywana przeglądarka oraz jej wersja (np. Internet Explorer, Opera, Google Chrome),
 • typ urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.

Pliki typu cookies wykorzystywane są m.in. w celu:

 • utrzymywania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu oraz hasła,
 • dostosowania serwisu do potrzeb Użytkownika,
 • tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu,
 • opracowywania zagregowanych danych statystycznych, danych z pomiarów oraz danych na temat ogólnych trendów w celu wzmocnienia i optymalizacji działań marketingowych, promocyjnych i analitycznych.

Pliki cookies  (pliki tekstowe wysyłane do przeglądarki Użytkownika; mogą one być przechowywane na urządzeniu Użytkownika, aby można było rozpoznać, kiedy dany Użytkownik ponownie odwiedzi stronę).

Ustawienia cookies

Włączając opcję akceptacji cookies w ustawieniach przeglądarki Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Europejski Instytut Miedzi plików cookies w stosunku do Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na wykorzystywanie przez Innovations For Energy Sp. z o.o. plików cookies, możesz zablokować je wybierając odpowiednią opcję w ustawieniach przeglądarki. Informację o tym, jak skorzystać z powyższej opcji można znaleźć u producenta stosowanej przez Użytkownika przeglądarki (Opera, Firefox , Internet Explorer, Chrome, Safari). Należy jednak pamiętać, że jeśli Użytkownik zdecyduje się na nieakceptowanie „cookies” na stronie Spółki, to nie będzie mógł korzystać ze wszystkich funkcjonalności; Administrator nie gwarantuje również, że usługi oraz strona będą działały optymalnie.

Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć na stronie: wszystkoociasteczkach.pl

Odnośniki do innych stron

Portal www.leonardo-energy.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, które są własnością oraz są prowadzone przez niezależne jednostki. Jednostki te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani za produkty i usługi na stronach innych jednostek.

Zabezpieczenia danych osobowych

Administrator dokłada starań, aby chronić stronę internetową przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontroluje metody gromadzenia, przechowywania i innych czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

Strona www.leonardo-energy.pl posiada również certyfikat SSL. Certyfikat SSL jest narzędziem zapewniającym ochronę witryny internetowej, a także gwarantem zachowania poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną. Certyfikat SSL jest rodzajem zabezpieczenia polegającym na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na stronę internetową. Informacje wysyłane z serwera do Użytkownika są również kodowane, a po dotarciu do celu dekodowane.

Należy zaznaczyć, iż dostęp do danych osobowych udzielany jest jedynie tym pracownikom Spółki i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności.

Administrator zobowiązuje się do dbania o wszelkie informacje udostępnione przez Użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej zgodnie z przepisami powrzechnie obowiązującego prawa, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych.

Aktualizacja Polityki prywatności

W związku z potrzebami, jakie mogą wyniknąć z rozwoju oferowanych przez Spółkę usług albo zmian regulacyjnych, Administrator jest uprawniony do dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Zmiany będą udostępniane Użytkownikom poprzez publikację na stronie internetowej. Zaleca się częste sprawdzanie tej strony i odwoływanie się do daty ostatniej modyfikacji powyżej.

Polityka cookies

Polityka Cookies dostępna na jest pod adresem https://leonardo-energy.pl/polityka-cookies/

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.