zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Polityka prywatności

Polityka prywatności

  1. Podmiotem zarządzającym serwisem Leonardo-energy.pl (dalej zwanym Serwisem) jest Europejski Instytut Miedzi sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, który przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Serwisu i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.
  2. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne
  3. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r., poz. 2135 ze zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204) i rozporządzenie z dnia 29 kwitnia 2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
  4. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez Europejski Instytut Miedzi sp. z o.o. wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Serwisie i w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług Serwisu. Ponadto mogą być one przetwarzane, za zgodą użytkowników Serwisu w prawnie usprawiedliwionych celach Europejskiego Instytutu Miedzi sp. z o.o. w tym marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Europejskiego Instytutu Miedzi Sp. z o.o. oraz firm z nią współpracujących.
  5. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) jest Europejski Instytut Miedzi sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-125), ul. Św. Mikołaja 8-11, 408 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000166369
  6.  Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
  7. Dla korespondencji użytkownika z Administratorem przeznaczony jest odrębny adres email admin@leonardo-energy.pl, na który można przesyłać wszelkie informacje, uwagi czy też zastrzeżenia związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych.
  8. Serwis nie odpowiada za zabezpieczenie danych osobowych samodzielnie udostępnianych przez użytkowników i dane te nie są objęte Polityką Prywatności.

Polityka cookies

Polityka Cookies dostępna na jest pod adresem https://leonardo-energy.pl/polityka-cookies/

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.