zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Kiedy należy brać pod uwagę udział ESCO?

Data

Odpowiada Alejandro Morell (Creara)

Jedną z głównych przeszkód we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej są bariery finansowe związane ze środkami służącymi jej poprawie, jak zakup nowych urządzeń, renowacja lub zintegrowanie technologii energii odnawialnej. Ostatecznie, kontrakt na efekt energetyczny (EPC) stanowi plan finansowy, który przyczynia się do uruchomienia funduszy z sektora finansowego dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

W konsekwencji, zawarcie kontraktu na efekt energetyczny jest wskazane, jeżeli skala rozpoznanych oszczędności jest duża, a braki funduszy mogą podważyć zapoczątkowanie projektu.

Wiąże się to z drugą kwestią. Ze względu na poziom złożoności kontraktu o efekt energetyczny, zapewnienie powodzenia projektu będzie wymagało dokonania pewnych inwestycji. Mówiąc ogólnie, kontrakt o efekt energetyczny ma sens tylko wtedy, gdy przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej (projekt EE) wymaga większych wydatków, które przyniosą znaczne oszczędności

Logika będąca podstawą kontraktu na efekt energetyczny implikuje, że wygenerowane oszczędności i związane z tym korzyści finansowe zostaną użyte do zwrotu kosztu środków poprawy efektywności energetycznej. Ze względu na fakt, że firma ESCO zwykle zobowiązuje się w kontrakcie do uzyskania minimalnej kwoty oszczędności, interesy różnych stron (ESCO, klienta i instytucji finansującej, jeżeli nie jest to klient) są zgodne.

Podsumowując, kontrakt o efekt energetyczny stanowi optymalne rozwiązanie, jeżeli spełnione są następujące warunki:

  • Wysoki potencjał oszczędności
  • Wysoki poziom zużycia energii
  • Brak zdolności finansowej do spłacenia kosztu inwestycji.

Najczęstszymi przykładami są szpitale, hotele, obiekty sportowe, wyposażone w przestarzałe urządzenia o niskiej efektywności energetycznej.

Z punktu widzenia klienta

Kontrakt na efekt energetyczny może umożliwić tworzenie dużych projektów dzięki modelowi finansowemu, który obejmuje finansowanie, planowanie, wdrażanie, i nadzorowanie środków służących poprawie efektywności energetycznej. Może mieć zastosowanie we wszystkich dziedzinach użytkowania energii, jak m.in.: oświetlenie, ogrzewanie lub chłodzenie budynków, oświetlenie uliczne oraz w innych obszarach, np. w konkretnych zastosowaniach przemysłowych.

Trzeba przy tym mieć na uwadze, że dla opracowania projektu w ramach kontraktu na efekt energetyczny duże znaczenie ma wybór odpowiedniej firmy ESCO. Oto niektóre kluczowe kryteria, jakie należy uwzględnić podejmując taką decyzję:

  • Jakość i gwarancje materiałów i urządzeń, które będą instalowane
  • Zapewnienie obsługi i zarządzania
  • Kryteria ekonomiczne: podział oszczędności, kary umowne, plan fakturowania itd.

Z punktu widzenia ESCO

Chociaż potencjał rozwoju projektów ESCO jest znaczny, istnieją bariery, które utrudniają osiągnięcie etapu wdrożenia. Wysokie koszty transakcji, przepisy regulacyjne, brak ogólnej świadomości i zrozumienia zawierania umów na efekt ekonomiczny oraz outsourcingu, to tylko niektóre z tych barier.

Większość firm ESCO, szczególnie w Europie Południowej, odczuwa brak kapitału niezbędnego do finansowania inwestycji w dziedzinie efektywności energetycznej. Jeżeli więc przedsiębiorstwa odnoszące korzyści z inwestycji służących efektywności energetycznej mają trudności z uzyskaniem finansowania to jest prawdopodobne, że tym bardziej dotyczy to firm ESCO. Dzieje się tak, dlatego że w wielu krajach firmy ESCO są sektorem w początkowym stadium rozwoju (infant industries) i dopiero ewoluują z dostawcy usług inżynieryjnych w kierunku inwestora projektów służących poprawie efektywności i ich wdrażania.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.