zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Przegląd zagadnień regulacyjnych dotyczących zmiennych, odnawialnych źródeł energii (VRE)

Strona główna > Archiwum White papers > Przegląd zagadnień regulacyjnych dotyczących zmiennych, odnawialnych źródeł energii (VRE)

Niniejszy raport koncentruje się na zagadnieniach regulacyjnych dotyczących zmiennych, odnawialnych źródeł energii (VRE), szczególnie energii wiatrowej i słonecznej. Korzystając z badań naukowych i doświadczenia różnych międzynarodowych środowisk, raport ten określa kluczowe zagadnienia i koncepcje, wyłaniające się w miarę rozwoju zastosowań VRE oraz przedstawia ramy niezbędne do rozumienia zagadnień regulacyjnych w szerszym kontekście ewolucji systemów energetycznych. Na koniec, aby ułatwić organom regulacyjnym przewidywanie problemów mogących pojawić się w przyszłości, raport zawiera przegląd wniosków z systemów o dużym udziale VRE.

Z międzynarodowych doświadczeń wynika, że nie istnieje jedno, uniwersalne podejście do zagadnienia regulacji VRE. Problemy, które pojawiają się w określonym kontekście, są kształtowane przez wiele zmiennych, w szczególności są to: charakterystyka systemu energetycznego, zależna od warunków geograficznych i przestrzennych dostępność zasobów VRE, instytucjonalna organizacja systemu energetycznego, cele polityki publicznej, oraz zagadnienia ekonomiczno-polityczne dotyczące systemu. Niezależnie od tego, na wszystkich etapach wdrażania systemów VRE pojawiają się wspólne kwestie. Niniejszy raport identyfikuje cztery obszerne kategorie zagadnień, a struktura raportu odpowiada tej kategoryzacji:

  • Ułatwianie generacji z nowych źródeł VRE – zgodnie z zaleceniami dotyczącymi polityki, organy regulacyjne odgrywają istotną rolę w ułatwianiu generacji z nowych źródeł VRE poprzez rozmaite mechanizmy, jak ustalanie taryf, organizowanie aukcji oraz wpływanie na kody sieciowe i przyłączanie do sieci generacji z nowych źródeł VRE.
  • Zapewnienie właściwej infrastruktury sieciowej – organy regulacyjne odgrywają istotną rolę w kształtowaniu infrastruktury sieciowej systemu energetycznego, która jest kluczowym aspektem wdrażania VRE i integracji systemu.
  • Zapewnienie krótkoterminowego bezpieczeństwa dostaw energii (elastyczność) – organy regulacyjne odgrywają istotną rolę w pobudzaniu elastyczności systemu energetycznego, która z kolei jest istotna dla integracji VRE z systemem energetycznym szczególnie, gdy wzrasta udział VRE.
  • Zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa dostaw energii (wystarczalność zasobów) – organy regulacyjne odgrywają istotną rolę w zapewnieniu adekwatnych zasobów systemu energetycznego, w tym włączenie VRE do planowania zasobów oraz zarządzanie potencjalnymi oddziaływaniami na gospodarkę innymi zasobami systemu.

Te cztery dziedziny są wzajemnie powiązane, a powiązania te staną się jeszcze ściślejsze, gdy poziom wdrażania VRE będzie wzrastał. Raport dokonuje przeglądu doświadczeń w zakresie działań regulacyjnych w każdej z tych dziedzin, podając krótkie „migawkowe” ujęcia pojawiających się wyzwań i rozwiązań, w takich krajach, jak Australia, Dania, Gwatemala, Indie, Meksyk, Niemcy, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania.

Najważniejsze wnioski:

  • Raport koncentruje się na kluczowych zagadnieniach regulacyjnych związanych z wdrażaniem odnawialnych, zmiennych źródeł energii, szczególnie wiatrowej i słonecznej.
  • Śledzi postęp zagadnień regulacyjnych we wczesnych, pośrednich i zaawansowanych fazach penetracji VRE.
  • Wspólnym wątkiem rozwoju jest współzależność między ułatwianiem generacji z nowych źródeł VRE, zapewnieniem właściwej infrastruktury sieciowej oraz zapewnieniem krótko- i długo-terminowego bezpieczeństwa dostaw energii.
  • Kluczowe znaczenie dla wdrażania VRE ma integracja wszystkich istotnych zmian z systemem energetycznym.
  • Integracja VRE jest złożonym zagadnieniem, wymagającym udziału różnych podmiotów, aktywów i pętli sprzężenia zwrotnego.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno