zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Koncepcja powtarzalnych, krajowych działań łagodzących zmiany klimatu (NAMA) – promowanie zastosowania w przemyśle energooszczędnych silników elektrycznych

Strona główna > Archiwum White papers > Koncepcja powtarzalnych, krajowych działań łagodzących zmiany klimatu (NAMA) – promowanie zastosowania w przemyśle energooszczędnych silników elektrycznych

Właściwe dla danego kraju działania ograniczające zmiany klimatu (NAMA – ang. Nationally Appropriate Mitigation Actions) są relatywnie nową koncepcją w ramach międzynarodowej polityki, umożliwiającą skierowanie wsparcia finansowego, technologicznego i budowania potencjału do krajów rozwijających się w celu stymulowania łagodzenia zmian klimatycznych. Wiele krajów jest obecnie zaangażowanych w rozwijanie propozycji NAMA i gotowości do działania; oczekuje się także, że działania NAMA będą jednym z kamieni węgielnych międzynarodowej struktury finansowania przeciwdziałania zmianom klimatu, ukierunkowanej na cele redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) i wspierania rozwoju.

Obecnie rozwój koncepcji i propozycji NAMA nie podąża za wspólnymi metodologiami i sposobami podejścia. Propozycje NAMA są opracowywane indywidualnie przez poszczególne kraje w wielu różnych sektorach. Rozwija się wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy krajami i specjalistami-praktykami, która prowadzi do pewnej zbieżności, jednak jak dotąd rezultatem procesu oddolnego jest tylko niewielka powtarzalność.

Jednocześnie jest jasne, że poszczególne kraje stają w obliczu podobnych problemów i wiele technologii i działań w zakresie polityki ma dla nich istotne znaczenie. Korzystne jest, zatem, opracowanie dla NAMA wspólnych sposobów podejścia, które mogą być powielane w różnych krajach przy dostosowaniu do konkretnych lokalnych warunków.

Starania podejmowane w kierunku zwiększenia efektywności energetycznej w przemyśle i stosowania energooszczędnych silników elektrycznych napotykają w różnych krajach podobne bariery. Podobnie, działania w zakresie polityki mające na celu usunięcia barier dla efektywności energetycznej są zasadniczo podobne w wielu krajach, chociaż forma instrumentów może być odmienna. Zatem sektor ten szczególnie nadaje się do opracowania powtarzalnej koncepcji krajowych działań łagodzenia zmian klimatu (NAMA). Każda powtarzalna koncepcja, która ma być opracowana, powinna jednak zapewniać elastyczność wystarczającą do przystosowania jej do konkretnych warunków lokalnych.

Struktura dokumentu

Niniejszy dokument składa się z dwóch części: ogólnej i części dotyczącej koncepcji NAMA. Część ogólna, dotycząca tła problemu, podaje ogólne informacje na temat energooszczędnych silników elektrycznych i głównych barier dla efektywności energetycznej w przemyśle, jak również możliwych środków i działań w zakresie polityki. Bariery te i katalog środków stanowią podstawę dla opracowania koncepcji NAMA, ponieważ ogólnie rzecz ujmując, służą one usuwaniu barier dla krajowych działań na rzecz łagodzenia zmian klimatu przez tworzenie skutecznych programów w tym zakresie.

Część dotycząca koncepcji NAMA podaje kluczowe informacje na temat proponowanej struktury i formy NAMA. Koncepcja ta jest kompleksowa i nakreśla istotne aspekty NAMA. Będzie ona punktem wyjściowym dla każdego państwa zainteresowanego przyjęciem tego podejścia i może być podstawą przyszłej propozycji NAMA. W tym celu powinna zostać przeprowadzona szczegółowa ocena na szczeblu krajowym oraz proces konsultacji zainteresowanych stron, co umożliwi przyjęcie szerokiej koncepcji w konkretnych warunkach danego kraju.

Dla krajów, które zechcą przyjąć tę koncepcję dołączony jest wzorzec powtarzalnych krajowych działań łagodzenia zmian klimatu (NAMA).

Najważniejsze wnioski:

  • Wprowadzenie powtarzalnych krajowych działań łagodzących zmiany klimatu (NAMA)
  • Proponowana struktura i forma NAMA
  • Wzorzec dla krajów, które chcą przyjąć koncepcję NAMA.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno