zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Nowa forma wsparcia dla sektora energetycznego

Ministerstwo Rozwoju zatwierdziło wzór umowy o dofinansowanie projektów w formie pomocy zwrotnej w ramach osi POIiŚ 2014-2020, zezwalając tym samym na stosowanie nowego sposobu wspierania unijnych inwestycji dla obszaru efektywności energetycznej oraz elementów odnawialnych źródeł energii – poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak podkreśla NFOŚiGW, pomoc zwrotna jest formą wsparcia inwestycji finansowanych w ramach funduszy europejskich. Skorzystają z niego przedsiębiorcy oraz inne podmioty realizujące inwestycje z obszaru poprawy efektywności energetycznej.

Fundusz wyjaśnia, że pojęcie “pomoc zwrotna” oznacza jedną z form wsparcia, która została dopuszczona przez Komisję Europejską w perspektywie finansowej ma lata 2014-2020. Jest to połączenie elementów wsparcia podlegającego zwrotowi (o charakterze instrumentów finansowych) oraz wsparcia bezzwrotnego. Zasada “zwrotności” środków finansowych umożliwia ich ponowne wykorzystanie na poziomie krajowym, a tym samym pozwala na wsparcie kolejnych projektów w dłuższym horyzoncie czasowym.

Jak zaznacza NFOŚiGW, wielką zaletą pomocy zwrotnej jest jej znacznie większa elastyczność w porównaniu z instrumentami finansowymi lub dotacjami. Proporcje pomiędzy komponentami pomocy zwrotnej (częścią zwrotną a bezzwrotną) mogą być kształtowane w zależności od potrzeb danej inwestycji.

Jednocześnie Fundusz zwraca uwagę, że w przypadku pomocy zwrotnej można stosować mechanizmy motywacyjne, zachęcające beneficjentów do realizacji bardziej ambitnych projektów (generujących większe efekty ekologiczne np. większą oszczędność energii).

Dofinansowanie w formie pomocy zwrotnej jest obecnie przekazywane beneficjentom w ramach działanie 1.2 – Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE przez przedsiębiorstwa wsparcie w ramach pomocy zwrotnej około 618 mln zł oraz poddziałania 1.3.2 – Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym wsparcie w ramach pomocy zwrotnej około 930 mln zł;

Planowane jest również wykorzystanie tego mechanizmu do wspierania projektów w ramach poddziałania 1.1.1 – Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej /przesyłowej.

Uruchomienie konkursów z alokacją planowaną na poziomie ok. 433 mln zł planowane jest na II kwartał 2017 r.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno