zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Raport: osiągnięcie celu OZE wymaga dodatkowych działań

Strona główna > Archiwa wpisów > Raport: osiągnięcie celu OZE wymaga dodatkowych działań

Data
Tagi

Prosta kontynuacja aktualnych warunków wykorzystania OZE najprawdopodobniej spowoduje, że Polska nie osiągnie swojego 15-procentowego celu dla energii ze źródeł odnawialnych w 2020 r – uważają autorzy raportu “Prognoza realizacji celu OZE 2020 dla Polski”. W ich ocenie niezbędne jest odjęcie w naszym kraju dodatkowych i szybkich działań, które zachęcą do zwiększenia wykorzystania OZE w sektorze elektroenergetycznym, ciepłownictwie i chłodnictwie oraz w transporcie.

Jak czytamy w przygotowanym przez firmę doradczą Ecofys i Uniwersytet Techniczny w Wiedniu raporcie przy optymistycznych założeniach modelowych szacuje się, że Polsce zabraknie co najmniej 791 tys. toe do realizacji celu OZE dla roku 2020. Przy założeniach pesymistycznych luka w realizacji celu może wzrosnąć do 3 556 tys. toe. W kategoriach udziału odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii odpowiada to przedziałowi od 10,0 proc. do 13,8 proc. łącznego udziału OZE w roku 2020.

W raporcie przedstawiono też trzy scenariusze (scenariusze realizacji celu), dzięki którym Polska mogłaby osiągnąć swój cel OZE dla roku 2020., prezentujące alternatywne ścieżki działania, dla których warunkiem niezbędnym jest osiągnięcie celu OZE dla roku 2020. Wszystkie wymagają znaczących, dodatkowych inwestycji i nakładów na wsparcie OZE w latach 2017-2020, w porównaniu ze scenariuszami bazowymi (zakładającymi zrealizuje celu OZE dla roku 2020 przy istniejących i zapowiedzianych działaniach w zakresie polityki wsparcia)

Według autorów opracowania, widmo niespełnienia zobowiązań można zażegnać m.in. dzięki zorganizowaniu dodatkowych działań w oparciu o istniejące już regulacje.

– W modelu zaproponowaliśmy trzy sposoby realizacji celu w oparciu o istniejące ramy prawne. Konieczne jest na przykład zwiększenie częstotliwości i wolumenu aukcji dla różnych źródeł wytwarzających czystą energię: niezbędne jest m.in. dodatkowe 6000-7000 GWh energii wytworzonej z wiatru, 3000-4000 GWh z biomasy, 1 000 GWh ze źródeł PV, 350 – 440 GWh energii z biogazu oraz 300-500 GWh z innych źródeł – mówi Iza Kielichowska z Ecofys.

W odniesieniu do ścieżek rozwoju OZE prowadzących do realizacji celu 2020 w opracowaniu przeanalizowano trzy różne scenariusze: “więcej elektroenergetyki”, “zrównoważony” i “zrównoważony alternatywny”.

W pierwszym ze scenariuszy zakłada się proporcjonalne zwiększane ogłoszonych dotychczas wolumenów aukcji dla OZE w elektroenergetyce, aż do osiągnięcia całościowego celu OZE, przy jednoczesnym założeniu kontynuacji obecnego trendu w zakresie wykorzystania OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie oraz transporcie. W scenariusz “zrównoważonym”, zwiększonym wolumenom aukcji dla OZE w elektroenergetyce, tutaj jednak towarzyszy im również silniejsze wsparcie dla OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie oraz transporcie, które zmniejsza presję na sektor elektroenergetyczny. Natomiast scenariusz “zrównoważony alternatywny” opiera się na alokacji wymaganego wykorzystania OZE w sektorze elektroenergetycznym według najniższych kosztów, a także na podobnych założeniach w odniesieniu do OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie oraz transporcie, jak w przypadku scenariusza “zrównoważonego”.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno