zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Ruszył ogólnopolski system doradztwa w zakresie efektywności energetycznej i OZE

Strona główna > Archiwa wpisów > Ruszył ogólnopolski system doradztwa w zakresie efektywności energetycznej i OZE

W ubiegłym tygodniu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska podpisał z czternastoma Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i województwem lubelskim umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn.: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Projekt realizowany jest w ramach pierwszej osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki – działanie 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach – poddziałanie 1.3.3. w formie projektu partnerskiego, w którym NFOŚiGW pełni rolę partnera wiodącego, a czternaście WFOŚiGW oraz województwo lubelskie pełnią rolę partnerów.

Podpisanie umowy o partnerstwie umożliwi wejście w życie zapisów umowy o dofinansowanie projektu zawartej dnia 3 marca 2016 r. Umowa o dofinansowanie projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” podpisana pomiędzy Ministerstwem Energii (Instytucja Pośrednicząca) a NFOŚiGW (Beneficjent dofinansowania) określa między innymi zasady dofinansowania projektu.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi ok. 129 mln zł. Projekt jest w całości dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POIiŚ (2014-2020). Okres kwalifikowania wydatków rozpoczął się w dniu 1 lutego 2015 r. i kończy się w dniu 31 grudnia 2023 r.

Projekt polega m.in. na budowie ogólnokrajowej sieci doradców, którzy udzielają nieodpłatnych usług doradczych celem wsparcia głównie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju oraz wspierania realizacji pakietu energetyczno-klimatycznego UE 3×20.

Aktualnie w ramach projektu pracuje 70 doradców w 16 regionach kraju.

Odbiorcami działań są instytucje publiczne, przedsiębiorcy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby fizyczne.

Zadaniem projektu jest także zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej tj. działania informacyjno-edukacyjne, promocja, wymiana doświadczeń, tworzenie bazy wiedzy. W ramach projektu realizowane jest wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrożeniu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)/SEAP/SECAP, przeprowadzanie szkoleń mających na celu przygotowanie energetyków gminnych oraz wsparcie odbiorców działań w przygotowaniu i wdrożeniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej, OZE i poprawy jakości powietrza.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.