zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

WFOŚiGW w Warszawie uruchomił programy dofinansowania ochrony powietrza

Strona główna > Archiwa wpisów > WFOŚiGW w Warszawie uruchomił programy dofinansowania ochrony powietrza

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprosił w poniedziałek do składania wniosków o dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w województwie mazowieckim w 2017 r. między innymi w zakresie ochrony powietrza przez inwestycje w odnawialne źródła energii.

W dziedzina ochrony powietrza wnioski o dofinansowanie można składać w ramach pięciu programów. Nabór wniosków będzie prowadzony do wyczerpania alokacji, ale nie później niż do 29 września 2017 r.

Pierwszy z programów adresowany jest do osób fizycznych i dotyczy ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.

W ramach tego programu na zakup i montaż kolektorów słonecznych można otrzymać dotację w wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie przekraczającą 5 tys. zł dla jednego beneficjenta. W przypadku pomp ciepła dotacja nie może przekraczać 40 proc. kosztów kwalifikowanych i 15 tys. zł, a instalacji fotowoltaicznej 40 proc. kosztów kwalifikowanych i 8 tys. zł. W każdym z przypadków istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do 100 proc. kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki.

Kolejny program dotyczy ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni i skorzystać z niego mogą jednostki samorządu terytorialnego i ich związki. Z tym że wniosek o dofinansowanie składa jednostka samorządu terytorialnego (gmina), a ostatecznymi odbiorcami korzyści są osoby fizyczne mieszkające na terenie gminy ubiegającej się o dofinansowanie.

Wysokość dofinansowania w formie dotacji nie może przekroczyć 75 proc. kosztów kwalifikowanych i 5 tys. zł dla ostatecznego odbiorcy dofinansowania.

Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą (kotły na biomasę nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym), zastąpienie kotłów gazowych, olejowych lub opalanych biomasą źródłem ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu kotłów na węgiel lub ekogroszek).

W ramach trzeciego z programów – wspierania instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii – o dofinansowanie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, pozostałe osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Dofinansowanie jest dostępne w formie pożyczki oraz pożyczki długoterminowej i pomostowej przeznaczonej na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Dla zadań o charakterze inwestycyjnym, modernizacyjnym oraz polegającym na zakupie środków trwałych i wyposażenia pożyczka może sięgnąć 100 proc. kosztów kwalifikowanych, w przypadku pożyczki na współfinansowanie projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej do 100 proc. różnicy między kosztami kwalifikowanymi, a dotacją rozwojową dla projektu. Ostateczny poziom udzielonego wsparcia jest uzależniony od warunków danego programu UE.

Dofinansowaniu podlegać będą przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu kolektorów słonecznych, pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych, budowie małych elektrowni wiatrowych do 200 kW oraz elektrowni wiatrowych o mocy nie wyższej niż 5 MW, a także budowie małych elektrowni wodnych i biogazowni. W ramach tego programu można się ubiegać również o dofinansowanie przedsięwzięć polegających na wytwarzaniu energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu, powstałego w procesach oczyszczania ścieków lub składowania odpadów, a także na inne zadania przynoszące efekt ekologiczny w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Jeśli chodzi o czwarty program – “Wspieranie zadań z zakresu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz oszczędności energii cieplnej”- jest on również adresowany do jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, pozostałych osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Dofinansowanie w formie pożyczek oraz pożyczek długoterminowych i pomostowych może być przeznaczone na przedsięwzięcia w z zakresu termomodernizacji budynku (np. ocieplenie ścian, dachu/stropodachu), zastosowania rekuperacji ciepła/ wentylacji z odzyskiem ciepła, modernizacji lokalnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą, zastąpienie kotłów gazowych olejowych lub opalanych biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu kotłów na węgiel lub ekogroszek). W ramach tego programu mogą być również finansowane przedsięwzięcia likwidacji starego źródła ciepła z jednoczesnym podłączeniem obiektu do sieci ciepłowniczej, a także rozbudowy sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów. O dofinansowanie mogą się też ubiegać inwestycje budowy sieci gazowej połączone z likwidacją lokalnych kotłowni oraz modernizacji systemów cieplnych o niskiej sprawności lub złym stanie technicznym, sieci ciepłowniczych, budowie układów wysokosprawnej kogeneracji, a także wprowadzaniu nowych technologii w zakładach przemysłowych, które pozwolą na ograniczenie emisji zanieczyszczeń.

Ostatni z programów dotyczy modernizacja oświetlenia elektrycznego i jest adresowany do tych samych grup beneficjentów, co dwa poprzednie programy. Dofinansowanie jest również w formie pożyczek oraz pożyczek długoterminowych i pomostowych. Dofinansowanie będzie udzielane na przedsięwzięcia polegające na ograniczeniu zużycia energii elektrycznej i poszanowaniu energii elektrycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.