zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE

Strona główna > Archiwa wpisów > Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE

Podpisana w piątek, 9 sierpnia przez prezydenta nowelizacja ustawy o OZE przewiduje przeprowadzenie dodatkowych aukcji dla odnawialnych źródeł energii jeszcze w tym roku. Resort energii liczy, że aukcje pomogą osiągnąć cel 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 roku.

Celem ustawy jest również zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz umożliwienie przez Urząd Regulacji Energetyki przeprowadzenia aukcji na zakup energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE), będącej przedmiotem sprzedaży w aukcjach w 2019 roku. Ustawa zawiera zapisy określające maksymalną ilość i wartość energii elektrycznej, jaka może zostać w 2019 r. przeznaczona na aukcje. Według wyliczeń Ministerstwa Energii, łączny przyrost produkcji energii elektrycznej z OZE z aukcji w 2019 roku będzie rzędu 10 TWh, a łącznie z aukcjami z roku 2018 – ok. 35 TWh.

Nowelizacja ustawy o OZE gwarantuje również więcej czasu na budowę zwycięskich projektów poprzez wydłużenie terminu sprzedaży pierwszej energii – do 24 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji dla fotowoltaiki oraz do 33 miesięcy w przypadku energii wiatrowej na lądową. Co więcej, zmiany dotyczą także ustawy odległościowej. Zgodnie z jej zapisami, pozwolenia na budowę nowych turbin wiatrowych wydane przed jej wejściem w życie zachowują ważność do 16 lipca 2021 roku. Nowy termin to 5 lat od wejścia w życie nowelizacji, czyli połowa roku 2024.

Czytaj: KGHM planuje budowę własnych farm fotowoltaicznych

Nowelizacja przewiduje m.in.:

  • wsparcie rozwoju prosumenckiego wytwarzania energii elektrycznej i rozszerzenie dotychczasowej definicji prosumenta – to odbiorca końcowy, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z OZE na własne potrzeby w mikroinstalacji, który może magazynować lub sprzedawać tę energię nie tylko sprzedawcy zobowiązanemu na określonych warunkach, ale także dowolnemu innemu sprzedawcy na warunkach z nim uzgodnionych. Tym samym, prosumentami będą mogli zostać mali i średni przedsiębiorcy, dla których wytwarzanie energii elektrycznej nie stanowi przedmiotu ich przeważającej działalności gospodarczej,
  • wzmocnienie wiarygodności polskich gwarancji pochodzenia i ich uznawanie na zasadzie wzajemności z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Wspólnoty Energetycznej,
  • zwiększenie maksymalnej mocy instalacji wykorzystujących biogaz, które będą mogły skorzystać ze wsparcia w ramach systemu dopłat do ceny rynkowej FIP (feed-in premium), w celu zapewnienia przewidywanych warunków do rozwoju stabilnych źródeł energii, które jednocześnie przynoszą dla krajowej gospodarki dodatkowe korzyści oprócz produkcji energii elektrycznej,
  • minimalizację ryzyka związanego z nierozpoczęciem sprzedaży w systemie aukcyjnym z powodu kumulacji postępowań koncesyjnych, jak również zapewnienie realizacji jak największej liczby projektów, które pozwolą osiągnąć cele OZE wyznaczone na rok 2020,
  • tworzenie na obszarach gmin wiejskich i wiejsko-miejskich spółdzielni energetycznych i zawieranie elementów promocji takich rozwiązań. Za generalny cel nowelizacji Ministerstwo Energii uznało przyspieszenie inwestycji w OZE, tak by Polska wypełniła cel udziału energii ze źródeł odnawialnych na koniec 2020 roku – 15% w końcowym zużyciu energii brutto

Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Polecamy: Spółdzielnie energetyczne prosumentami? 

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.