zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.
Projekty partnerskie
RIGRID – Rural Intelligent Grid

Czym jest RIGRID?

Zintegrowane planowanie instalacji OZE – uwzględniające elastyczną konsumpcję oraz czynniki techniczne, ekonomiczne i społeczne – jest głównym wyzwaniem podczas tworzenia koncepcji regionalnych sieci Smart Grid.

 • opracowanie metodologii oraz narzędzi do wprowadzania rozwiązań typu Smart Grid na obszarach wiejskich
 • przetestowanie i demonstracja wzorcowych rozwiązań technicznych.

Idea projektu RIGRID

Europejski system energetyczny musi stawać się coraz bardziej inteligentny i zrównoważony. Musi odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie na energię, zapewniać bezpieczeństwo energetyczne oraz sprostać wymogom środowiskowym, np. poprzez włączanie OZE do systemu.

Projekt RIGRID realizowany jest na wybranych obszarach wiejskich Polski i Niemiec – o różnej infrastrukturze i warunkach klimatycznych, lecz takich samych wyzwaniach wynikających z wiejskiego charakteru obszaru oraz z perspektywą wdrażania w innych gminach krajowych, a także innych regionach Unii Europejskiej.

Realizacja projektu RIGRID

Po stronie polskiej na miejsce realizacji projektu wybrano gminę Puńsk, leżącą w północno-wschodniej części woj. podlaskiego, na obszarze Zielonych Płuc Polski. Główne wyzwania gminy w kontekście gospodarki energetycznej to: niewielki poziom wykorzystania OZE, walka z emisją pyłów i szkodliwych gazów, rosnące zużycie energii elektrycznej i cieplnej, niski poziom bezpieczeństwa energetycznego oraz wysokie straty przesyłowe.

Jednym z wyników projektu RIGRID jest instalacja demonstracyjna w gminie Puńsk (składająca się m.in. z instalacji fotowoltaicznej, oczyszczalni ścieków oraz agregatu prądotwórczego typu diesel, a także bateryjnego zasobnika energii elektrycznej). Opracowane algorytmy, metody i system telemetryczny zostały zintegrowane w jedno narzędzie monitorowania i sterowania infrastrukturą energetyczną.

Oczekiwane efekty projektu

W celu wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich powstało interaktywne narzędzie do planowania i prowadzenia infrastruktur elektroenergetycznych. Uwzględnia ono osiągnięcie oczekiwanych efektów w trzech głównych aspektach:

 • technicznym (optymalne rozmieszczenie nowych instalacji OZE, efektywna praca mikrosieci, a także integracja z lokalnym systemem elektroenergetycznym),
 • ekonomicznym (opłacalność inwestycji, korzystne ceny energii elektrycznej dla odbiorców końcowych, zwiększenie atrakcyjności regionu dla nowych inwestycji),
 • społecznym (akceptacja społeczności, nowe miejsca pracy, rozwój regionu).

Opracowane metody planowania struktur mikrosieci oraz optymalnego zarządzania ich pracą umożliwiają rozwój nowych instalacji OZE na obszarach wiejskich oraz zwiększają niezawodność dostaw energii. Zaimplementowany system zarządzania energią EMACS integruje, przetwarza i prezentuje dane z wielu źródeł, pozwalając na monitorowanie i niezawodne prowadzenie lokalnego systemu elektroenergetycznego.

Powstałe narzędzie do analizy biznesowej umożliwia ocenę opłacalności inwestycji, biorąc pod uwagę potencjalną technologię (instalacja fotowoltaiczna, wiatrowa, biomasa, zasobnik energii), a także lokalne czynniki środowiskowe.

Wykorzystanie fotorealistycznych modeli 3D w połączeniu z rzeczywistością wirtualną (VR) ułatwia prowadzenie społecznej dyskusji na temat planów rozwoju infrastruktury na długo przed właściwym wdrożeniem projektów.

więcej na:
www.rigrid.pl

RELflex – industrial flexibility

Celem projektu „RELflex” jest opracowanie, przetestowanie i ewaluacja nowych, innowacyjnych rozwiązań i aplikacji dla zwiększenia elastyczności systemów energetycznych w procesach realizowanych w MŚP, przez opracowanie i badania mechanizmów dynamicznego zarządzania sterowalnymi odbiornikami, układami generacji również OZE oraz magazynami energii.

W projekcie zostaną opracowane metody, algorytmy i koncepcje modeli biznesowych dla różnych aplikacji systemów dynamicznego zarządzania stroną popytową DSM i reakcji strony popytowej DSR w procesach przemysłowych.

Aspekt techniczny Projektu bazuje na holistycznym podejściu do łańcucha dostaw energii i jej konsumpcji przez odbiorców przemysłowych, w zależności od realizowanych przez nich procesów technologicznych, a także od zewnętrznych uwarunkowań rynkowych oraz stanu pracy sieci zasilającej opisanej zbiorem wskaźników jakości dostaw energii.

Projekt „RELflex” podejmuje również wyzwania związane z transferem wiedzy i prezentacją opracowanych w ramach projektu rozwiązań na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Strategia rozpowszechniania wyników opiera się na udostępnieniu w domenie publicznej wyników analiz oraz pomiarów na istniejącej i przyszłej infrastrukturze energetycznej, w celu demonstracji i szerokiej wymiany wiedzy między regionami oraz interesariuszami:

 • IFF Fraunhofer jest odpowiedzialny za całościowe wdrażanie projektu i rozwój naukowo-badawczy koncepcji oraz metodologii RELflex.
 • Polskie MŚP (Bachledówka S.A. i Pokoje Gościnne Na Olczańskim Wierchu) oraz sześciu partnerów stowarzyszonych, umożliwią agregację rezerwowych jednostek wytwórczych w postaci tzw. wirtualnej elektrowni, z zaimplementowanymi mechanizmami elastyczności, oferującymi usługi DSM/DSR dla operatorów, poprzez redukcję obciążenia sieci publicznej.
 • AGH będzie koordynować zadania związane z opracowaniem rozwiązań technicznych dla wirtualnej elektrowni, dedykowanych metod organizacji i algorytmów sterowania oraz agregacji danych, a także działania naukowo-badawcze w zakresie organizacji i implementacji demonstratorów.
 • Efektywna promocja i kampania informacyjna projektu RELflex, wraz z kampanią podnoszącą świadomość użytkowników systemu oraz lokalnych odbiorców energii, będzie prowadzona przez Europejski Instytut Miedzi w Polsce.

Etapy oraz wszelkie informacje dotyczące projektu można śledzić na aktualnie tworzonej stronie internetowej, www.relflex.eu.

 

 

Intas

Celem projektu INTAS jest zapewnienie wsparcia technicznego i współpracy, a także innych działań związanych z budowaniem skuteczności organów nadzoru rynku (MSA). Potrzeba projektu INTAS wynika z trudności, jakie MSA i podmioty rynkowe napotykają w ustalaniu i sprawdzaniu zgodności parametrów dużych produktów przemysłowych z wymogami dotyczącymi ich charakterystyki energetycznej według wymagań dyrektywy ekoprojektowej. Projekt INTAS dotyczy w szczególności transformatorów i wentylatorów przemysłowych. Projekt ma na celu:

 • Wspieranie organów nadzoru rynku (określanych dalej akronimem “MSA”) w europejskich państwach członkowskich w zapewnieniu zgodności warunków technicznych dużych transformatorów i dużych wentylatorów produkowanych dla przemysłu i trzeciego sektora;
 • Wspieranie przemysłu w zakresie dostępu do informacji o jego obowiązkach wynikających z dyrektywy w sprawie ekoprojektu, w sposób akceptowalny przez MSA;
 • Promowanie wspólnego europejskiego podejścia do definicji i weryfikacji zgodności parametrów dla tych produktów;
Motor Challenge

Program Motor Challenge jest inicjatywą promowaną przez Komisję Europejską. Celem Programu jest wspieranie przedsiębiorstw w zwiększaniu efektywności zużycia energii w wykorzystywanych przez nie elektrycznych układach napędowych, przy czym uczestnictwo w nim jest dobrowolne. Prowadzone w ramach programu działania koncentrują się wokół elektrycznych układów napędowych, układów napędowych sprężarek, wentylatorów oraz pomp, które wykazują duży potencjał techniczny i ekonomiczny w zakresie oszczędności energii elektrycznej. Każda organizacja pragnąca realizować cele Programu Motor Challenge może zostać jego uczestnikiem.

 • Przedsiębiorstwa stosujące energooszczędne układy napędowe mogą się ubiegać o status „Partnera”.
 • Organizacje (a w szczególności przedsiębiorstwa dostarczające energooszczędne układy napędowe lub ich komponenty) chcące wesprzeć Komisję Europejską i Kraje Członkowskie w realizacji programu Motor Challenge, mogą uzyskać status „Wprowadzającego” program.
IndustRE

Celem projektu jest doprowadzenie do bliskiej współpracy energochłonnych sektorów przemysłu w Europie z sektorem energii odnawialnej, co ma promować innowacyjne modele biznesowe i prowadzić do usprawnień w zakresie regulacji oraz w efekcie końcowym przynosić korzyści wszystkim stronom projektu.

W ramach projektu w połowie marca został opublikowany dokument „Business models and market barriers”, w którym zdefiniowano optymalne modele biznesowe wykorzystania elastyczności zapotrzebowania na energię przez odbiorców przemysłowych. Model zakładają realizację tego celu przez odbiorców samodzielnie lub przy współudziale źródeł OZE.

Projekt jest adresowany do właścicieli instalacji OZE oraz do pięciu sektorów przemysłowych: chemicznego, metali nieżelaznych, stalowego, chłodniczego oraz uzdatniania wody, które łącznie zużywają około 300 TWh energii elektrycznej rocznie, co stanowi ok. 10 proc. całkowitego zużycia w Europie.

więcej na:

www.industre.eu

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.