zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Czym jest pakiet czystej energii i jakie są jego konsekwencje w świetle przyjętych w 2019 r. ustaw dot. rynku energii elektrycznej?

Strona główna > Wszystkie publikacje > Polityka energetyczna > Czym jest pakiet czystej energii i jakie są jego konsekwencje w świetle przyjętych w 2019 r. ustaw dot. rynku energii elektrycznej?

Samo dostosowanie się do zmian klimatycznych już nie wystarczy… Komisja chce, aby Unia Europejska była  liderem transformacji, dlatego UE zobowiązała się do zmniejszenia emisji CO2 o co najmniej 40 proc. do 2030 r., mając jednocześnie na uwadze modernizację gospodarki UE oraz konieczność zapewniania miejsc pracy i zagwarantowania rozwoju dla wszystkich obywateli Unii. 

Czym jest pakiet czystej energii?

Składa się on z zestawu propozycji opracowanych przez Komisję Europejską. Te dziewięć wniosków legislacyjnych i siedem dokumentów o charakterze nieustawodawczym ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej, zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej, reformę europejskiego rynku energii, wprowadzenie nowych środków zarządzania dla Unii Energetycznej oraz wspieranie innowacji w zakresie czystej energii.

Jakie są jego ogólne cele?

Za pomocą pakietu dotyczącego czystej energii Komisja Europejska chce walczyć o powstrzymanie zmian klimatycznych, dalej rozwijać wewnętrzny rynek energii elektrycznej i promować neutralną przyszłość pod względem emisji dwutlenku węgla. Szczególnym celem jest umieszczenie konsumentów w centrum nowego systemu energetycznego, ułatwiając im stanie się producentami energii i sprzedaż nadmiaru energii na rynku. Inicjatywy te mają również na celu zachęcenie przedsiębiorstw do inwestowania w nowe technologie.

Co się stało 26 marca 2019 roku?

W tym dniu Parlament Europejski przyjął cztery nowe ustawy dotyczące rynku energii elektrycznej UE, nieformalnie uzgodnione z ministrami UE pod koniec 2018 r. i w związku z tym zakończył prace nad pakietem “Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”. Parlament zatwierdził szczegółowo nowe rozporządzenie w sprawie rynku energii elektrycznej i dyrektywę w sprawie rynku energii elektrycznej, a także rozporządzenia w sprawie gotowości do podejmowania ryzyka oraz rozporządzenie w sprawie Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ang. ACER). Zarządzanie rozporządzeniem w sprawie Unii Energetycznej, zmienioną dyrektywą w sprawie efektywności energetycznej, zmienioną dyrektywą w sprawie energii ze źródeł odnawialnych oraz dyrektywą w sprawie charakterystyki energetycznej budynków weszły już w życie w 2018 r.

Przeczytaj także: Istotne zasady i wytyczne dla budowania polityki energetycznej opartej na zrównoważonym rozwoju

Jakie są korzyści płynące z pakietu czystej energii?

  • oferta dla konsumentów: Konsumenci będą mieli dostęp do inteligentnych liczników i dynamicznych cen oraz możliwość bezpłatnej zmiany dostawcy w ciągu maksymalnie trzech tygodni (i 24 godzin do roku 2026).
  • uregulowania prawne dotyczące ubóstwa energetycznego i cen energii: Państwa członkowskie będą mogły tymczasowo regulować ceny w celu wspierania i ochrony gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji, chociaż systemy zabezpieczenia społecznego pozostają podstawowym środkiem walki z ubóstwem energetycznym.
  • zwiększenie transgranicznego przepływu energii elektrycznej: Handel energią odnawialną przez granice UE będzie łatwiejszy; co najmniej 70% mocy  w obrocie  będzie mogło swobodnie przekraczać granice. Ułatwi to wspieranie wysiłków zmierzających do osiągnięcia wiążącego celu UE, jakim jest osiągnięcie do 2030 r. udziału energii odnawialnej na poziomie 32%.

Stopniowe wycofywanie pomocy państwa dla paliw kopalnych: Przepisy UE zezwalają obecnie władzom krajowym na płacenie elektrowniom za pozostawanie w stanie gotowości przez ograniczony okres czasu, jeżeli istnieje szczyt zapotrzebowania, znany jako mechanizm zdolności przesyłowych. Nowe przepisy wprowadzą bardziej rygorystyczne limity dla państw członkowskich dotujących elektrownie w celu zapobiegania otrzymywaniu pomocy państwa dla najbardziej zanieczyszczających elektrowni zasilanych paliwami kopalnymi w Europie. Środki te będą miały zastosowanie do wszystkich nowych elektrowni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, a do istniejących elektrowni – od 2025 r.

Miguel Arias Cañete, komisarz Komisji Europejskiej ds. działań w dziedzinie klimatu i energii, stwierdził, że zatwierdzenie nowej struktury rynku energii elektrycznej uelastyczni rynki energii i ułatwi integrację większego udziału energii odnawialnej. “Zintegrowany rynek energii UE jest najbardziej opłacalnym sposobem zapewnienia bezpiecznych i przystępnych cenowo dostaw dla wszystkich obywateli UE. Szczególnie cieszy mnie fakt, że uzgodniliśmy wspólne ramy dla rynku mocy, które zapewnią zgodność takich mechanizmów z naszymi przyszłymi celami klimatycznymi, przy jednoczesnym uwzględnieniu uzasadnionych obaw dotyczących bezpieczeństwa dostaw”.

Nowe przepisy przewidują stworzenie ogólnoeuropejskiego rynku czystej energii elektrycznej, bardziej konkurencyjnego i lepiej radzącego sobie z ryzykiem. “Reforma rynku energii elektrycznej UE powinna zwiększyć jego konkurencyjność poza granicami UE i wspierać transformację w kierunku czystszej energii elektrycznej. Daje ona więcej uprawnień konsumentom i zapobiega ubóstwu energetycznemu.

Autorzy:
Denzil Walton – ekspert, Leonardo-Energy.org

 

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.