zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Konieczność dynamicznego rozwoju sieci kablowej – uwarunkowania techniczne i społeczne

Strona główna > Wszystkie publikacje > Kable energetyczne > Konieczność dynamicznego rozwoju sieci kablowej – uwarunkowania techniczne i społeczne

Data

Inwestorzy budujący nowe lub modernizujący istniejące linie elektroenergetyczne stają przed dylematem: czy zastosować linię napowietrzną, czy kablową. Aspekt ekonomiczny ogrywa oczywiście bardzo ważną rolę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Ciągle koszt budowy linii napowietrznej jest niższy niż koszt budowy równoważnej linii kablowej. Jednakże coraz trudniej jest uzyskać społeczną akceptację na budowę linii napowietrznej wysokich napięć na terenie miast lub w ich pobliżu. Aby przekonać społeczeństwo do budowy linii napowietrznych podejmowane są różne działania, np. do projektowania konstrukcji wsporczych linii napowietrznych wysokich i najwyższych napięć zaprasza się również architektów lub poddaje się ocenie społecznej zaproponowane rozwiązania (rys. 1). Włączając społeczeństwo w akcję wyboru proponowanej konstrukcji słupa czasami uzyskuje się zdecydowanie wyższy stopień akceptacji dla nowej inwestycji energetycznej.

Propozycje słupów linii 400 kV poddanych ocenie społecznejPropozycje słupów linii 400 kV poddanych ocenie społecznej

Protesty przeciwko budowaniu linii napowietrznych mają swoje źródło nie tylko w odczuciach estetycznych, czyli nieakceptowaniu widoku linii w najbliższym otoczeniu miejsca zamieszkania, ale przede wszystkim ze względu na wyolbrzymione często, spodziewane zagrożenie działania pola elektrycznego i magnetycznego wokół linii. Oddziaływanie na środowisko minimalizuje się poprzez odpowiednią konfigurację przewodów roboczych oraz stosując odpowiednie konstrukcje wsporcze czyli słupy. W niektórych przypadkach dla maksymalnego zmniejszenia pola magnetycznego proponowane są bardzo nietypowe konstrukcje wsporcze.

Przedsiębiorstwa energetyczne, zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej, mają obowiązek utrzymywania zdolności urządzeń i sieci do realizacji dostaw energii w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących wymagań jakościowych. Przedsiębiorstwa energetyczne zapewniają ciągłość dostaw energii poprzez utrzymywanie odpowiednich rezerw mocy oraz odpowiedniej struktury i stanu sieci elektroenergetycznej.

Z kolei, myśląc o stanie krajowego systemu elektroenergetycznego, aby zachować optymizm – muszą być spełnione trzy warunki:

  • wzrost zainstalowanej mocy wytwórczej energii elektrycznej,
  • dynamiczny rozwój, ale i modernizacja sieci elektroenergetycznej na wszystkich poziomach napięcia,
  • uzyskanie społecznego poparcia (lub chociażby akceptacji) dla nowych inwestycji energetycznych.

Spełnienie powyższych warunków wymaga dynamicznego rozwoju sieci elektroenergetycznej, a w tym także rozwoju elektroenergetycznych linii kablowych.

Artykuł ponadto porusza temat barier technicznych i społecznych dla linii napowietrznych oraz przedstawia tendencje rozwoju dla kabli WN.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.