zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Projekt zintegrowanego krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu w Polsce – zalecenia Komisji Europejskiej

Strona główna > Wszystkie publikacje > Polityka energetyczna > Projekt zintegrowanego krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu w Polsce – zalecenia Komisji Europejskiej

Komisja Europejska, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 11 grudnia 2018 roku w  sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, zaleca aby Polska podjęła m.in. następujące działania:

– Dostarczenie dodatkowych informacji na temat planowanych polityk i środków mających na celu rozwiązanie problemu przewidywanej znaczącej  różnicy w stosunku do celu na rok 2030, zakładającego emisję gazów cieplarnianych w Polsce na poziomie -7%

– Zwiększenie poziomu ambicji w perspektywie roku 2030 do co najmniej 25% udziału energii ze źródeł odnawialnych jako wkładu Polski w realizację  unijnego celu na 2030 r., zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku II do rozporządzenia (UE)  2018/1999

– Zagwarantowanie pełnej realizacji celu w zakresie energii ze źródeł odnawialnych na 2020 r., określonego w załączniku I do dyrektywy Parlamentu  Europejskiego, oraz zachowanie go jako poziomu bazowego od 2021 r., oraz wyjaśnienie, w jaki sposób ten bazowy udział zostanie zrealizowany i  utrzymany.

– Weryfikacja wkładów i określenie dodatkowych polityk i środków, które mogłyby przynieść dalsze oszczędności energii, mając na uwadze potrzebę  zwiększenia wysiłków na rzecz osiągnięcia unijnego celu w zakresie efektywności energetycznej na 2030 r.

– Doprecyzowanie środków wspierających realizację założeń dotyczących bezpieczeństwa energetycznego odnośnie do dywersyfikacji i zmniejszenia zależności energetycznej, w tym środków zapewniających elastyczność systemu energetycznego w celu dostosowania się do przewidywanych zmian w  perspektywie roku 2030 i lat kolejnych.

– Określenie dalekosiężnych założeń i celów dotyczących integracji rynku, w szczególności środków służących ocenie wpływu obowiązków  użyteczności publicznej, a zwłaszcza magazynowania gazu i regulacji cen, na funkcjonowanie rynku, oraz wyjaśnienie, w jaki sposób zostaną  złagodzone negatywne skutki.

– Wyjaśnienie krajowych założeń i celów dotyczących finansowania badań naukowych, innowacji i konkurencyjności, w szczególności w związku z  unią energetyczną, które mają być realizowane od chwili obecnej do 2030 r., tak aby można je było łatwo zmierzyć i dostosować pod kątem wsparcia  realizacji celów w innych wymiarach zintegrowanego krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu.

Oprac. na podstawie dokumentu wydanego przez Komisję Europejską w Brukseli, dnia 18.06.2019r. ; C(2019) 4421 final

Przeczytaj cały dokument

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.