zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Raport: Innowacyjne modele biznesowe wprowadzania na rynek energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

Strona główna > Wszystkie publikacje > Efektywność energetyczna > Raport: Innowacyjne modele biznesowe wprowadzania na rynek energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

W ramach projektu IndustRE ustalono, że potencjał elastyczności oferowany przez największe i najbardziej energochłonne sektory stanowi dla odbiorców przemysłowych sposobność obniżenia kosztów energii elektrycznej dzięki wykorzystaniu innowacyjnych modeli biznesowych i przysporzenia znacznych korzyści dla systemu, łącznie z kosztowo efektywnym rozwojem i integracją energii odnawialnej.

Niniejszy dokument rozpoczyna się od wprowadzenia definicji modeli biznesowych i formułuje dla poszczególnych krajów zalecenia dotyczące polityki, niezbędne dla wdrożenia tych modeli biznesowych.

Modele biznesowe

Model biznesowy można w tym projekcie rozumieć jako zbiór biznesowych strategii elastyczności dotyczących elastycznego zapotrzebowania przemysłowego (FID) w odniesieniu do zużycia energii elektrycznej, mających na celu wytworzenie korzyści ekonomicznych. Strategie te mogą wynikać z połączenia różnorodnych instrumentów w celu uzyskania korzyści ekonomicznych z różnych źródeł przychodów i oszczędności.

Głównymi źródłami oszczędności na rachunku za energię obniżone koszty energii elektrycznej i uniknięte lub obniżone opłaty za dostęp do sieci i inne regulowane należności, podczas gdy źródłem przychodów jest wynagrodzenie otrzymane za bezpośrednie świadczenie usług elastyczności.

Zdefiniowano trzy narzędzia, którymi dysponuje FID umożliwiające uzyskanie korzyści z następujących źródeł:

  • własna elastyczność obciążenia pozwalająca na dostosowanie harmonogramów zużycia w odpowiedzi na otrzymane sygnały,
  • zawarcie dwustronnych kontraktów z wytwórcami energii z odnawialnych źródeł o zmiennej wydajności (VRE)
  •  zainstalowanie miejscowych jednostek generacji z VRE.

CZYTAJ TAKŻE:  Ocena korzyści gospodarczych zwiazanych z elastycznym zapotrzebowaniem przemyslowym

Analiza rozwiązań regulacyjnych

Przeprowadzona analiza rozwiązań regulacyjnych ma na celu zidentyfikowanie głównych barier regulacyjnych, które mogą utrudniać wdrażanie omawianych modeli biznesowych w zbiorze krajów docelowych: Belgia, Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy.

Analiza wykazała, że model I (oparty na reakcji na finalne ceny energii elektrycznej, polegającej na przesunięciu zużycia z okresów wysokich cen do niskich) jest rentowny i wdrożony we wszystkich krajach docelowych.

Podobnie model II (świadczenie usług elastyczności innym podmiotom systemu) został już wdrożony w większości krajów docelowych, z wyjątkiem Hiszpanii i Włoch. Można oczekiwać, że po zbliżającej się reformie we Włoszech model ten stanie się rentowny i Hiszpania będzie jedynym krajem, w którym ten model będzie nadal nierentowny.

Model III (zawarcie dwustronnych kontraktów na dostawę energii elektrycznej między FID i wytwórcami energii z VRE) i model V (obejmujący zainstalowanie przez odbiorcę przemysłowego miejscowych źródeł generacji VRE) są rentowne, ale struktura taryf i nieefektywne subsydiowanie energii wytwarzanej z VRE powodują, że modele te nie zostały jeszcze wdrożone w żadnym kraju.

Model IV – zawarcie długoterminowych dwustronnych kontraktów między FID i wytwórcami energii z VRE w celu minimalizowania ich niezbilansowania jest w obecnej chwili w znacznej mierze hipotetyczny we wszystkich krajach docelowych. Wynika to z faktu, że większość krajów przyjęła jednolity system cen za niezbilansowanie, agregacja zapotrzebowania i generacji nie jest dozwolona i nie wszędzie jest wymagane przyjęcie odpowiedzialności za bilansowanie przez wytwórców energii z VRE.

CZYTAJ TAKŻE: Energia wiatrowa i jej konkurencyjność na hurtowych rynkach energii. Zobacz raport

Zalecenia dotyczące polityki na poziomie krajowym

Niniejszy dokument podaje dla poszczególnych krajów pewne zalecenia dotyczące polityki niezbędne dla dostosowania obecnych ram regulacyjnych w celu przyciągnięcia większego udziału strony popytowej. Nasze zalecenia dotyczące polityki zakwalifikowaliśmy do pięciu kategorii: dostęp do rynku i zarządzanie energią, przychody ze świadczenia usług pomocniczych, taryfy, bilansowanie dwustronne i miejscowe wytwarzanie energii. Poniżej przedstawiono zestawienie głównych zaleceń dotyczących polityki dla każdego kraju.

POBIERZ CAŁY RAPORT na ten temat: Innowacyjne modele biznesowe wprowadzania na rynek energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno