zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Z miedzią ku bardziej ekologicznym i inteligentnym miastom

Strona główna > Wszystkie publikacje > Polityka energetyczna > Z miedzią ku bardziej ekologicznym i inteligentnym miastom

Podczas tegorocznego Zielonego Tygodnia UE — największej europejskiej konferencji na temat polityki ochrony środowiska, odbywającej się pod hasłem „Zieleńsze miasta dla zieleńszej Europy” – zastanawiano się, jak sprawić, by miasta rozwijały się w sposób bardziej zrównoważony, inteligentny i elastyczny oraz nad rolą miedzi w tym procesie.

Dlaczego miasta są takie ważne?

Miasta rozrastają się w niespotykanym dotąd tempie; mieszka w nich już niemal 80% obywateli UE. Jednak szybka urbanizacja pociąga za sobą szereg wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem — od intensywnego zużywania zasobów i ich nadmiernej eksploatacji po coraz większą ilość odpadów i zanieczyszczeń. Jeśli chodzi o kwestię zmian klimatycznych, miasta odpowiadają za 70–80% zużycia energii w UE i za podobny udział w emisji CO2 — z czego połowa generowana jest przez same budynki.

CZYTAJ TAKŻE: Rozwój OZE i elektromobilności. Jaką rolę ma do odegrania miedź?

To ogromne wyzwanie. Jednak miasta jako ośrodki wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i innowacji, mogą stanowić — i stanowią — integralną część rozwiązania. W ciągu ostatnich lat mogliśmy obserwować, jak przedstawiciele miejskich władz robią krok do przodu i stają się liderami przejścia na gospodarkę niskoemisyjną oraz budowania bardziej zrównoważonej przyszłości; angażują się w zmiany i stymulują je w szybszym tempie, niż mogą to robić rządy poszczególnych krajów.

Dzięki zwiększeniu inwestycji we właściwą infrastrukturę — od połączonych sieci ciepłowniczych i energetycznych po magazynowanie energii cieplnej i elektrycznej, od elektrycznego transportu po inteligentne światła na skrzyżowaniach i trwałe systemy zaopatrzenia w wodę — gospodarka wielu miast i obszarów miejskich staje się bardziej zrównoważona i elastyczna wobec rosnącej presji społeczno-gospodarczej i środowiskowej.

Jakie działania podejmuje UE?

Proces przekształcania miast w bardziej ekologiczne i inteligentne nie dokona się jednak z dnia na dzień. Potrzebne są do tego odpowiednie ramy prawne, tak aby na rzecz idei zrównoważonego rozwoju zaangażowali się wszyscy, a nie tylko ci, którzy ją zapoczątkowali.

Na szczęście miasta nie są osamotnione w swojej trosce o kwestie związane z klimatem, energią i środowiskiem. W ostatnich latach Komisja Europejska poświęca więcej uwagi kwestii miast, przeznaczając dla nich specjalny fundusz, wspierając partnerstwa miast, tworząc programy budowania zdolności i wymiany doświadczeń oraz podejmując inicjatywy takie jak nagroda Zielona Stolica Europy oraz Zielony Tydzień UE.

CZYTAJ TAKŻE: Mikroelektrownie wiatrowe w systemach zasilania budynków

Niedawno prawodawcy unijni zajęli się problemem śladu środowiskowego budynków, zmieniając dyrektywę w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD). Dokument ten wprowadza m. in. wymóg, by do 31 grudnia 2020 (do końca 2018 roku w przypadku budynków publicznych) wszystkie nowe budynki miały poziom emisji bliski zeru. Dyrektywa nakazuje również, by nowe lub przechodzące większe prace remontowe budynki niemieszkalne były wyposażone w infrastrukturę dla pojazdów elektrycznych.

Dzięki tym nowym inicjatywom Unia Europejska zmierza we właściwym kierunku i daje wyraźny sygnał obywatelom, inwestorom i władzom państwowym, że najwyższa pora działać. Jednak wiele pozostaje jeszcze do zrobienia. Miedź ma kluczowe znaczenie dla tych wysiłków.

Wybór materiałów

Jako trwały metal o długim okresie eksploatacji i zrównoważonym wpływie na środowisko, miedź odgrywa istotną rolę w budownictwie — jest wykorzystywana do instalacji elektrycznych i wodociągowych, systemów ogrzewania i chłodzenia, oświetlenia oraz zadaszenia. Według ostatniego raportu opracowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Miedzi (International Copper Association, ICA) miedź ma ponad sto zastosowań, które sprzyjają bardziej ekologicznemu i zdrowszemu budownictwu oraz poprawiają ogólną efektywność środowiskową budynków.

Miedź: Wspólny element ekologicznych budynków

Dlaczego budynki mają znaczenie? Budynki odpowiadają obecnie za jedną trzecią zużycia energii na świecie, a wykorzystanie energii w budynkach stanowi 80% całkowitego zużycia energii w niektórych regionach. Jeśli dodamy do tego fakt, że w krajach rozwiniętych ludzie spędzają 90% czasu w pomieszczeniach, stanie się jasne, że zrównoważona i niskoemisyjna gospodarka przyszłości jest możliwa tylko pod warunkiem zapewnienia znacznie bardziej ekologicznego, inteligentnego i zdrowego budownictwa.

Czym jest budownictwo ekologiczne?

Nie ma jednej definicji tego, czym jest budownictwo ekologiczne. Ogólnie budynek ekologiczny to taki, którego projekt, konstrukcja i funkcjonowanie sprzyjają zmniejszeniu lub eliminacji negatywnego wpływu na klimat i środowisko, a nawet oddziałują na nie pozytywnie.

Trzy główne normy dotyczące ekologicznego i zdrowego budownictwa, które mają obecnie wpływ na rynek budowlany, to LEED, ASHRAE 189.1 i WELL. Standardy te dotyczą wielu aspektów budowli — od elewacji przez instalację elektryczną i wodociągową oraz systemy techniczne budynku aż po wykorzystane systemy energii odnawialnej.

Dane dotyczące efektywności środowiskowej produktów i materiałów użytych do budowy również są uwzględnione w powyższych standardach. Im bardziej ekologiczny i zdrowy budynek, tym więcej miedzi zawiera, ponieważ jest ona kluczowym komponentem rozwiązań poprawiających efektywność środowiskową i energetyczną.

Gdzie jeszcze znajdziemy miedź?

Miedź jest również głównym komponentem wielu technologii niskoemisyjnych, takich jak pojazdy elektryczne, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, systemy HVAC wykorzystujące naturalne czynniki chłodnicze i inteligentne sieci energetyczne. Materiał ten jest istotnym elementem poprawy efektywności energetycznej, jakości powietrza w budynkach, jakości wody i optymalizacji kosztów cyklu życia.

Dodatkowo wyroby budowlane zawierające miedź składają się w dużej mierze z materiałów pochodzących z recyklingu — ich zawartość przekracza często 80%. Miedź z całą pewnością jest jednym z kluczowych zrównoważonych materiałów budowlanych, które warto wykorzystywać do tworzenia bardziej ekologicznych i inteligentnych miast Europy.

Właściwy dobór materiałów i rozwój odpowiednich technologii pozwoli nam budować bardziej ekologiczne i zrównoważone miasta przyszłości. Rozwiązania te nie tylko wpłyną korzystnie na środowisko i zapewnią wzrost wydajności — sprawią również, że w naszych miastach będzie się żyło zdrowiej i szczęśliwiej. Przemysł miedziowy angażuje się na rzecz tych przemian, jednocześnie starając się w jak największym stopniu minimalizować swój negatywny wpływ na środowisko.

ZOBACZ TAKŻE:

Technologie energooszczędne dla budynków. Korzyści z automatyki

Raport: Auta elektryczne. 10 FAKTÓW nt. elektromobilności

 

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.