zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Dekarbonizacja w Europie i perspektywy dla przemysłu miedzi

Strona główna > Wszystkie publikacje > Polityka energetyczna > Dekarbonizacja w Europie i perspektywy dla przemysłu miedzi

Przemysł miedzi jest obecnie odpowiedzialny za wytwarzanie około 0,1% emisji gazów cieplarnianych w UE, ale dostarcza również niezbędny materiał dla rozwiązań mających na celu dekarbonizację procesów odpowiedzialnych za pozostałe 99,9%. Miedź ma szerokie zastosowanie w wielu innowacyjnych rozwiązaniach wspierających gospodarkę niskoemisyjną i pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł. Transformacja energetyczna w Europie nie obejdzie się bez tego wartościowego metalu.

Transformacja energetyczna, niezbędna do dekarbonizacji gospodarki, już teraz korzysta z szerokiego wachlarza opłacalnych rozwiązań, obejmujących nie tylko działania technologiczne. Jednak ważną rolę odgrywają organy decyzyjne, które mają kluczową rolę w usuwaniu barier we wdrażania rozwiązań i innowacji wspierających gospodarkę niskoemisyjną. Skuteczne wsparcie dla rozwoju przełomowych technologii i ukierunkowanie ich na dojrzałość rynkową będzie konieczne, jeżeli mamy dysponować pełnym spektrum rozwiązań dekarbonizacji w perspektywie średnio- i długoterminowej.

CZYTAJ: Elektromobilność. Jak zmieniać transport i komunikację, by chronić środowisko?

Bez względu na to, jak będzie wyglądał zestaw rozwiązań za 30 lat, już teraz staje się jasne, że konieczne będzie przejście od gospodarki energetycznej opartej w dużej mierze na paliwach i charakteryzującej się wysokimi kosztami operacyjnymi do gospodarki opartej przede wszystkim na inwestycjach kapitałowych, na przykład w systemy energii odnawialnej i energooszczędne urządzenia końcowego zastosowania. Wiąże się to z innym rodzajem planowania i ryzyka, ale także z możliwością uczynienia gospodarki europejskiej bardziej samowystarczalną.

POLECAMY: Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w sektorze energetycznym. Jak to osiągnąć?

Znaczna część kapitału zostanie zainwestowana w materiały, wśród których miedź będzie kluczowym elementem, dzięki doskonałej przewodności elektrycznej i cieplnej. Dla europejskiego przemysłu miedziowego transformacja energetyczna jest zatem postrzegana jako szczególnie zbieżna z możliwościami biznesowymi i interesem publicznym. Ze względu na to, że materiały uzupełniające paliwa ekologiczne są nowymi kamieniami węgielnymi gospodarki, należy zadbać o to, aby nie dopuścić do powstania nowych, istotnych zależności od importu.

ZOBACZ: Transport lotniczy a ekologia. Jakimi samolotami będziemy latać?

W związku z tym znaczenie gospodarki obiegowej powinno wzrosnąć. Materiały już używane powinny być w miarę możliwości ponownie wykorzystywane lub poddane recyklingowi. Jest to również jedna z głównych zasad prawdziwie zrównoważonej gospodarki. Więcej na ten temat w czytaj w rozdziale szóstym raportu.

Drugim ważnym zagadnieniem jest utrzymanie międzynarodowej konkurencyjności europejskiego przemysłu materiałowego. Utrzymanie tego jest ważne nie tylko ze względu na jego rolę w gospodarce i rynku pracy UE, ale tym bardziej, że polegamy na nim, aby budować niskoemisyjną, samowystarczalną przyszłość energetyczną.

CZYTAJ: Zmniejszenie emisji CO2 w transporcie publicznym. Dlaczego w wielu krajach stawiają na autobusy elektryczne?

Transformacja energetyczna, jak obecnie przewiduje UE, wymagałaby dodatkowych 20-25 milionów ton miedzi w okresie do 2050 roku. Wyzwaniem będzie produkcja znacznej części miedzi w Europie, gdzie przemysł ten zapewnia wysokie standardy zrównoważonego rozwoju, podejmując jednocześnie ukierunkowane kroki w celu obniżenia emisyjności produkcji.

POLECAMY: Zmniejszenie emisji CO2 – domy i mieszkania wg DecarbEurope

Europejski przemysł miedziowy już teraz wdraża szereg rozwiązań mających na celu zmniejszenie własnych emisji dwutlenku węgla związanych z energią. Jest to jednak dojrzały i energochłonny przemysł o silnej konkurencji międzynarodowej.

Nie ma fundamentalnej bariery dla dekarbonizacji produkcji miedzi, ale ta zmiana wymaga radykalnych innowacji i inwestycji, których koszt jest wysoki. Jeżeli przemysł musiałby ponieść pełne koszty z tym związane przed dokładnym rozważeniem omawianych kwestii, mogłoby to zagrozić jego konkurencyjności na rynku światowym, co ostatecznie miałoby negatywny wpływ na ostateczny cel dekarbonizacji.

Warto jednocześnie zauważyć, że za inwestycjami i innowacjami, dzięki wykorzystaniu miedzi, idą takie niewątpliwe korzyści dla przemysłu jak upowszechnienie nowych technologii, w tym zwiększenie roli odnawialnych źródeł energii w energetyce europejskiej i obniżenie kosztów transformacji energetycznej w dłuższej perspektywie.

ZOBACZ CAŁY RAPORT Dekarbonizacja w Europie i długoterminowe perspektywy dla przemysłu miedziowego

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.