zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Zasady ustalania mocy zapotrzebowanej instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych według prenormy P SEP-E-0002

Strona główna > Wszystkie publikacje > Instalacje elektryczne w budynkach > Zasady ustalania mocy zapotrzebowanej instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych według prenormy P SEP-E-0002

Data
Tagi

Planowanie instalacji elektrycznej wymaga określenia mocy zapotrzebowanej, czyli umownej, najwyższej wartości mocy pobieranej przez odbiorniki przewidziane do zasilania w tej instalacji w warunkach obciążenia długotrwałego. W szczególności dotyczy to instalacji w budynkach mieszkalnych, gdzie możliwe jest przyjęcie rozwiązań typowych w skali całego kraju. Do roku 1995 dokumentem precyzującym te zagadnienia były Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych (PBUE), które utraciły swą ważność z chwilą wejścia w życie nowego Prawa Energetycznego. Od tego czasu brak jest w Polsce ustaleń jednoznacznie i w sposób zadowalający precyzujących zasady doboru mocy zapotrzebowanej w budownictwie mieszkaniowym. Dlatego istnieje uzasadniona potrzeba opracowania takiego dokumentu. Większość projektantów korzysta w praktyce nadal z zasad określonych w, wprowadzając mniejsze czy większe korekty tamtych ustaleń, wynikające częściowo z własnych doświadczeń, częściowo zaś z lektury aktualnej literatury fachowej. Postępowanie takie jest niejednokrotnie źródłem kontrowersji pomiędzy projektantem i inwestorem a dostawcą energii elektrycznej, narzucającym nierzadko własne wymogi i rozwiązania techniczne często zubożające właściwości instalacji.

Moc zapotrzebowana jest jednym z podstawowych parametrów warunkujących planowanie instalacji elektrycznej i wymiarowanie jej elementów. W chwili obecnej brak jest w Polsce ustaleń dotyczących zasad doboru tej mocy dla instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych. W celu uzupełnienia tej luki technicznej i prawnej w roku 2002, w wyniku prac zainicjowanych przez Polskie Centrum Promocji Miedzi oraz Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, ukazała się Prenorma SEP o numerze P SEP-E-0002 zawierająca propozycję nowych ustaleń w tym zakresie. Wraz z prenormą, jako jednolity merytorycznie materiał, zostały opublikowane wytyczne dotyczące wymiarowania i wyposażenia instalacji elektrycznych dla mieszkań i budynków mieszkalnych, oraz komentarz do obydwu tych dokumentów. W artykule omówiono zaproponowane w prenormie rozwiązania oraz przedstawiono ich uzasadnienie na tle dotychczas stosowanych w kraju sposobów określania mocy zapotrzebowanej w budynkach mieszkalnych.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.